سه پرسش اساسی
در ابتدا لازم است به سه پرسش پاسخ دهیم ؟  چرا طراح نیاز دارد که به علومی غیر ازطراحی بپردازد؟ چرا باید ازفلسفه، جامعه شناسی و بعضا علوم طبیعی بپردازد؟ یک طراح تا چه حد باید از این دسته علوم بداند و بخواند ؟  چگونه باید با این مقولات برخورد کند؟ اجازه بدهید اینگونه پاسخ بدهیم: به سه صورت پاسخ قابل ارائه است:  صورت اول: اینکه کنش طراحی چه می باشد، امری است که توسط نظریه پرداز طراحی Donald Schoen  به خوبی مورد بحث قرار گرفته است. به گمان دونالد شون کنش طراحی امری است ...
هیدگر و دیزاین
هیدگر و دیزاین باید اذعان کنم که ارجاع به هیدگر در جامعه علمی، ارجاعی بحث برانگیزاست. حداقل به این دلیل که همانقدر که جامعه هنری ما خود را وامدارهیدگرمی داند، جامعه فنی و دوره های دکتری به شیوه علمی خود را مدیون کارل پوپر می دانند و به باور من تقابل میان این دو فیلسوف صدمات بسیاری را به دنیای پژوهشی طراحی وارد کرده است. زیرا مانع مکالمه ای خلاق میان طراحان از دیدگاه هنری- اجتماعی و  مهندسین از دیدگاه فنی شده است. امید من آن است که بتوان از این مدارفراتر رفت و به نوعی اجماع – نوعی جام...