سرفصلهای درس
تاریخچه طراحی و انواع طراحی پیدایش طراحی صنعتی مکاتب طراحی نماد (آیکون) های طراحی صنعتی تخصص های مختلف طراحی آسیب شناسی روانی اشیاء روزمره پیچیدگی اشیاء مدرن طراحی انسان محور اصول اساسی تعامل تصویر سیستم پارادکس فناوری چالش طراحی روانشناسی فعالیت های روزمره مردم چگونه چیزها را انجام می دهند: حوزه های انجام و ارزیابی هفت مرحله فعالیت فکر آدمی: اکثرا ناخودآگاه درک و حس آدمی هفت مرحله فعالیت و سه مرحله تحلیل مردم به عنوان قصه گو متهم کردن چیزهای نادرست ال...
هفته اول - تاریخچه طراحی، انواع طراحی
پیش از کلاس  تاریخ مختصر طراحی صنعتی به نقل از : Kees Overbeeke و سایت design-interaction  انقلاب صنعتی در انگلستان در ابتدای انقلاب صنعتی در انگلستان، تولید ماشینی همچنان با هنر استادکاران در خدمت ادامه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تلفیق می شد. مثال های آن را می توان در ظروف وج وود و تکامل لوکوموتیوهای آن دوره دید. سرعت پیشرفت فناوری در طول قرن نوزدهم، تولید کنندگان را قادر ساخت تا برای بازارهای در حال گسترش و مشتریان جدید محصول تولید کنند. تولید کنندگان میزان و انواع تزیین را روی ...
هفته دوم - آسیب شناسی روانی اشیاء روزمره
پیش از کلاس مطالعه فصل اول از کتاب The Design of Everyday Things در کلاس مثال پیچیدگی اشیاء ساده روزمره (مانند در) کشف پذیری و قابل فهم بودن دو خصوصیت طراحی خوب. . کشف پذیری: آیا می توان فهمید که چه کارهایی قابل انجام هستند و کجا و چگونه باید آنها را انجام داد؟ قابل فهم بودن: معنی همه آنها چیست؟ محصول چگونه قرار بوده استفاده شود؟ همه کنترل ها  و تنظیمات به چه معنی هستند؟ وسیله ای که با آن کار می کنیم چه یک در باشد، یا یک اجاق، گوشی همراه یا یک نیروگاه هسته ای، اجزای مرتبط باید قا...

1  - 2  -