پروژه استاتیک
سینتیک عبارت است از مطالعه حرکت اجسام و عامل آن حرکت مانند نیرو یا گشتاور. هدف از پروژه: یادگیری تحلیل سینتیکی مکانیزم های میله ای با: بررسی سینتیکی یک مکانیزم با استفاده از تعادل استاتیکی بررسی سینتیکی یک مکانیزم در لحظات مختلف حرکت بررسی نیروهای لازم برای راه اندازی مکانیزم مراحل انجام پروژه: انتخاب موضوع: با اینکه موضوع پروژه وسایل ورزشی پارکی است اما می توانید وسیله مورد نطر خود را انتخاب یا از ابتدا طراحی کنید. برای این کار دقت کنید که وسیله ورزشی مورد نظرتان حتما از وزن ورزشک...
هفته یازدهم - مکانیزم ها (ابزارهای افزایش نیرو)
هفته یازدهم - مکانیزمها (ابزارهای افزایش نیرو) پیش از کلاس بخش زیر را در کتاب بخوانید:  6.2 Force amplification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 در کلاس  وسایل و ابزار افزایش نیرو: اهرمها، گوه ها، چرخ دنده ها، قرقره ها اهرمها اهرم نوع اول: تکیه گاه در وسط اهرم نوع دوم: تکیه گاه در انتها برای افزایش نیرو اهرم نوع سوم: تکیه گاه در انتها برای افزایش جابجایی گوه ها FB = FA / tanΘ toggle ها معمولا در فشر مورد استفاده قرار می گیرد چون: چون با افزای...

1  - 2  -