تقویم آموزشی
تقویم آموزشی
در جدول زیر برنامه تقریبی آموزشی این درس را مشاهده می کنید: هفته آموزشی موضوعات تحویلی ها هفته اول معرفی درس/اهمیت درس/روشهای آموزشی/برنامه درس/روش ارزیابی معرفی سینماتیک و سینتیک / تعاریف اولیه مکانیزم ها   هفته دوم درجه آزادی/مکانیزم چهارمیله ای/مکانیزم لغزنده لنگی/قانون کوتزباخ   هفته سوم روش گرافیکی کشیدن مکانیزمها/سرعت نقطه/شتاب نقطه/سرعت جسم/سرعت زاویه ای/محور آنی دوران تمرین های هفته قبل هفته چهارم طراحی اولیه مکانیز...
منابع آموزشی
ارزشیابی
پروژه دوم - پروژه سینماتیک
پروژه سینماتیک سینماتیک عبارت است از مطالعه حرکت فارغ از عامل حرکت مانند نیرو یا گشتاور. هدف از پروژه: یادگیری طراحی سینماتیکی مکانیزم های چهار میله ای با بررسی: نقاط آغاز و پایان حرکت نقاط توقف مکانیزم و نحوه توقف عدم تداخل بندها در تمام حالات حرکت مکانیزم سرعت حرکت مکانیزم در لحظات مختلف دسترسی به بندها در لحظات مختلف حرکت و امکان وجود خطر برای کاربر مراحل انجام پروژه: انتخاب موضوع: موضوع پروژه باید شامل طراحی یک مکانیزم چهار میله ای باشد. در اینجا باید به فرموله کردن مشخصات (sp...
پروژه سوم - پروژه سینتیک
پروژه سینتیک سینتیک عبارت است از مطالعه حرکت اجسام و عامل آن حرکت مانند نیرو یا گشتاور. هدف از پروژه: یادگیری طراحی سینتیکی مکانیزم های میله ای با بررسی: بررسی سینتیکی یک مکانیزم با استفاده از تعادل استاتیکی بررسی سینتیکی یک مکانیزم در لحظات مختلف حرکت بررسی نیروهای لازم برای راه اندازی مکانیزم بهینه سازی مکانیزم برای ایجاد حرکت مورد نظر مراحل انجام پروژه: انتخاب موضوع: با اینکه موضوع پروژه وسایل ورزشی پارکی است اما می توانید وسیله مورد نطر خود را انتخاب یا از ابتدا طراحی کنید. برا...
هفته اول: معرفی درس / ابزارها / روش ارزیابی
هفته اول: معرفی درس / ابزارها / روش ارزیابی
هفته اول: معرفی درس / ابزارها / روش ارزیابی / معرفی سینماتیک و سینتیک / تعاریف اولیه مکانیزم ها پیش از کلاس  گرفتن درس در کلاس معرفی استاد اهمیت درس روش آموزش معرفی ابزارهای آموزشی معرفی روش ارزشیابی و پروژه های درس   معرفی سینماتیک، سینتیک و نقش آنها در طراحی ماشین ماشین، مکانیزم و سازه زنجیره سینماتیکی پس از کلاس نرم افزارهای زیر را نصب و امتحان نمایید: force effect force effect MOTION دانلود کردن کتابهای درس ثبت نام در ویکی طرا...
هفته سوم - روش گرافیکی کشیدن مکانیزمها/کشیدن مکانیزمها در نرم افزار
روش گرافیکی کشیدن مکانیزمها/کشیدن مکانیزمها در نرم افزار پیش از کلاس دانلود و مرور جزوه اطلس مکانیزمها و رباتها: http://www.ohio.edu/people/williar4/html/PDF/MechanismAtlas.pdf کار با نرم افزار force effect MOTION و آشنایی با ابزارهای آن تماسای فیلم های آموزشی این نرم افزار: http://www.youtube.com/watch?v=jGy1ehWgpFw http://www.youtube.com/watch?v=wyKQetLnxOg در کلاس روش گرافیکی کشیدن مکانیزم ها کشیدن مکانیزمها در نرم افزار آشنایی با قیود در نرم افزار آشنایی با محرک...
هفته چهارم - طراحی مکانیزم چهار میله ای / کشیدن مکانیزم ها در نرم افزار
هفته چهارم - طراحی اولیه مکانیزم چهار میله ای/کشیدن مکانیزم ها در نرم افزار پیش از کلاس مطالعه منابع زیر: http://courses.csail.mit.edu/6.S080/lectures/02_all.pdf http://web.mit.edu/2.75/fundamentals/FUNdaMENTALs%20Book%20pdf/FUNdaMENTALs%20Topic%204.PDF در کلاس آموزش طراحی اولیه مکانیزمهای چهار میله ای کشیدن مکانیزمها در نرم افزار تحلیل مکانیزمها در نرم افزار پس از کلاس مدل سازی مکانیزمهای اطلس مکانیزم ها: http://www.ohio.edu/people/williar4/html/PDF/MechanismAtlas.pdf ...

1  - 2  -