زیر مجموعه ها
طراحی و تکامل محصول
طراحی فنی 3 (مبانی هیدرولیک و نیوماتیک)
طراحی اجزا 1 (دکتر شریعت پناهی)
طراحی اجزا 2 (دکتر ابری نیا)
هوش مصنوعی (کارشناسی ارشد) (دکتر شریعت پناهی)
بهینه سازی سیستم های مکانیکی (کارشناسی) (دکتر شریعت پناهی)
روش اجزاء محدود (Finite Element Method)
بیومکانیک پایه (General Biomechanics)
طراحی اجزا 2 (دکتر شریعت پناهی)
بهینه سازی سیستم های مکانیکی (کارشناسی ارشد) (دکتر شریعت پناهی)
کنترل پروژه برای طراحان
دینامیک خودرو
مکاترونیک (دکتر نجفی)
مواد مرکب
طراحی مکانیزمها (هندسه تحلیلی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی)
فیزیک 1 (استاتیک) (کارشناسی طراحی صنعتی) (مهندس مقیمی)
مقدمه ای بر تفکر طراحی (مهندس مقیمی، مهندس خلیفه زاده)
مهارت های طراحی (مهندس مقیمی)
طراحی به کمک کامپیوتر (مهندس سعادت نیاکی)
انرِِِژی های تجدید پذیر (کارشناسی) (دکتر شیرازی)