زیر مجموعه ها
تجزیه تحلیل و نقد آثار طراحی صنعتی
نشانه شناسی در طراحی
روش شناسی طراحی صنعتی
روش تحقیق در طراحی صنعتی
جامعه شناسی صنعتی
آینده پژوهی در طراحی صنعتی
فرم و فضا
مباحثی در ارگونومی
ارزیابی تولیدات صنعتی
مبانی هنرهای تجسمی 1
مبانی هنرهای تجسمی 2 (رنگ)
طراحی پایدار
طراحی کاربر محور
طراحی راهبردی (دکتر مریم خلیلی)
رفتارشناسی مشتری (دکتر مریم خلیلی)
مباحث تکمیلی در طراحی
اخلاق در طراحی
ارگونومی و طراحی (دکتر اژدری)
مبانی طراحی صنعتی 1 (مهندس فلاح)
مبانی طراحی صنعتی 2 (مهندس فلاح)
ده متمم نشانه شناسی (دکتر اژدری)