دکتر کارن ابری نیا، استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر علیرضا اژدری، استاد گروه طراحی صنعتی
دکتر وحید چوپانکاره، استاد گروه طراحی صنعتی
دکتر مسعود شریعت پناهی
دکتر کیومرث شقاقی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی مقیمی