موضوعات جلسات
  مروری اجمالی بر روشهای ارزیابی تولیدات صنعتی   در این جلسه گستره فرآیند ارزیابی تولیدات صنعتی با دانشجویان به بحث گذاشته خواهد شد. تفاوت ارزیابی و نقد از یک سو و همانندی و تفاوت گرایشهایی مانند مهندسی ارزش، مهندسی صنایع و مهندسی عوامل انسانی برای دانشجویان تشریح خواهد شد. دانلود PDF (10MB)   چک لیست ارزیابی محصول از وزارت بازرگانی امریکا   ارزیابی به روش دانشگاه دلفت هلند (انواع مدلسازی و شبیه سازی)     روشهای تصمیم گیری (کمی و کیفی) به شیوه دانشگ...
زیر مجموعه ها
موضوعلت جلسات