هفته اول: معرفی درس / ابزارها / روش ارزیابی

هفته اول: معرفی درس / ابزارها / روش ارزیابی / معرفی سینماتیک و سینتیک / تعاریف اولیه مکانیزم ها

پیش از کلاس

 •  گرفتن درس

در کلاس

 • معرفی استاد
 • اهمیت درس
 • روش آموزش
 • معرفی ابزارهای آموزشی
 • معرفی روش ارزشیابی و پروژه های درس
 
 • معرفی سینماتیک، سینتیک و نقش آنها در طراحی ماشین
 • ماشین، مکانیزم و سازه
 • زنجیره سینماتیکی

پس از کلاس

 • نرم افزارهای زیر را نصب و امتحان نمایید:
  • force effect
  • force effect MOTION
 • دانلود کردن کتابهای درس
 • ثبت نام در ویکی طراحی و آموختن روش ویرایش ویکی