ارزشیابی

 میزان بارم نمرات فعالیت های مختلف درس طراحی مکانیزمها (کارشناسی ارشد طراحی صنعتی)

فعالیت

نمره

معیارهای ارزشیابی

امتحان پایان ترم  5 سوالات با بارم مشخص
پروژه سایه بان  3
 1. ساخت مکانیزم با ساده ترین وسایل
 2. در نظر گرفتن الزامات کاربردی طراحی سایبان
 3. ساخت انیمیشن یا شبیه سازی از مکانیزم
پروژه سینماتیک  3
 1. طراحی دو مکانیزم برای حصول نتیجه مطلوب
 2. انتخاب طرح بهتر
 3. بررسی سینماتیکی مکانیزم و الزامات فنی و ارگونومیک
 4. طراحی ظاهر مکانیزم
پروژه دینامیک  6
 1. تعریف صورت مساله
 2. طراحی سینماتیکی مکانیزم
 3. بررسی ارگونومیک ابعاد و حرکات
 4. محاسبه نیرو ها
 5. بررسی ارگونومیک نیروها
 6. طراحی ظاهر محصول
 7. طراحی اجزای مکانیزم (میله ها و مفصلها)
 8. طراحی نهایی محصول
کار در خانه  2 حل مسایلی که برای کار در خانه تعیین می شوند.
معرفی مکانیزم در ویکی  1 معرفی یک مکانیزم خاص در ویکی طراحی: www.wiki.dschool.ir
جمع نمرات 20