تقویم آموزشی

در جدول زیر برنامه تقریبی آموزشی این درس را مشاهده می کنید:

هفته آموزشی موضوعات تحویلی ها
هفته اول  
هفته دوم

درجه آزادی/مکانیزم چهارمیله ای/مکانیزم لغزنده لنگی/قانون کوتزباخ

 

هفته سوم

روش گرافیکی کشیدن مکانیزمها/سرعت نقطه/شتاب نقطه/سرعت جسم/سرعت زاویه ای/محور آنی دوران

تمرین های هفته قبل

هفته چهارم

طراحی اولیه مکانیزم چهار میله ای/کشیدن مکانیزمها در نرم افزار

 
هفته پنجم

کارگاه مکانیزم زیبا

 
هفته ششم

 ادامه کارگاه مکانیزم زیبا

 

هفته هفتم

آغاز پروژه سینماتیک/تعیین موضوعات

تحویل پروژه سایه بان 
هفته هشتم

شتاب جسم/انواع شتاب/سرعت در بندگاره ها/شتاب در بندگاره ها

 
هفته نهم

پروسه طراحی مکانیزمهای آهسته/نیرو در بندگاره ها/تحلیل استاتیکی بندگاره ها

 
هفته دهم 

آغاز پروژه دینامیک/معرفی روشها و موضوعات

تحویل پروژه سینتیک

 هفته یازدهم حل مسایل استاتیکی مکانیزمها تحویل تمرینهای تحلیل استاتیکی
هفته دوازدهم اهرمها/قرقره/بادامک  
هفته سیزدهم چرخ دنده/زنجیر/تسمه  
هفته چهاردهم

 

تحویل پروژه دینامیک

 هفته پانزدهم    
 هفته شانزدهم