تکلیف سوم درس بهینه سازی- نیمسال دوم 93-92

لطفا صورت تکلیف سوم را از اینجا بردارید.