روش ارزیابی درس طراحی فنی 3 (مبانی هیدرولیک و پنوماتیک)

درس طراحی فنی 3 یک درسی دو واحدی و نظری + عملی است. این یعنی در ارزیابی این درس هر دو جنبه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. برای همین من در مشورت با آقای مهندس شیخ پور به فرمولاسیون زیر رسیدیم که امیدواریم بتونیم به یادگیری بهتر مفاهیم سیالات به شما کمک کند.

 
موضوع ارزیابی فلسفه ارزیابی نمره
امتحان پایان ترم هدف از این قسمت سنجش میزان یادگیری اصول نظری هیدرولیک پنوماتیک و سیالات توسط دانشجویان است. امتحان به صورت کتبی و در پایان ترم خواهد بود. 8 نمره
کنفرانس یکی از مباحث درس

منظور از این قسمت سنجش میزان توانایی دانشجویان در یاد دادن یکی از مباحث درس به دیگر دانشجویان است. کلیه مبانی نظری درس توسط دانشجویان تدریس خواهد شد و توانایی دانشجویان ارائه دهنده در انتقال مفاهیم نه تنها به معنی تسلط خود آنان بر آن مبانی نظری است، بلکه تضمین کننده یادگیری خوب بقیه دانشجویان نیز خواهد بود.

از مجموع 4 نمره این قسمت 2 نمره به نحوه انتقال مطالب تعلق می گیرد که توسط دانشجویان داده خواهد شد. 1 نمره به تسلط ارائه دهندگان بر مطلب و 1 نمره نیز به پوشش کامل مطالب ارائه شده تعلق خواهد گرفت.

4 نمره(=1+1+2)
گزارش حل چالش

 پس از تعیین موضوع برای هریک از گروه ها یک چالش فنی برای بززسی و حل به صورت تعاملی تعیین می گردد. دانشجویان سپس باید به حل این چالش و تهیه گزارشی از چگونگی حل آن بپردازند. تسلط به چگونگی حل مسائل فنی مهارتی است که بسیار کارا تر از تسلط به مبانی نظری در آینده حرفه ای دانشجویان تأثیرگذار خواهد بود.

تاکید در این گزارش روی نحوه حل مسئله و مراحل طی شده و ابزارهای استفاده شده برای رسیدن به راه حل ارائه شده است. این گزارش تنها باید واضح باشد و می تواند تا حد دلخواه بدون قالب و کوتاه باشد. تنها نکته لازم آن است که تمامی مراحل حل مسئله را به روشنی و به تنهایی بیان نماید.

4 نمره
پروژه عملی  یک وسیله ساده هیدرولیکی، پنوماتیکی و یا سیالاتی که توسط دانشجویان پیشنهاد و توسط استاد تایید می شود توسط دانشجویان ساخته می شود. 6 نمره
   مجموع نمره درس 22 نمره

همانطور که می بینید مجموعا 2 نمره اضافی برای شما در نظر گرفته شده است.

برای تحویل گزارش و پروژه عملی این درس دو سررسید تعیین گردیده است که برای هر صورت تاخیر از سررسید 0.5 نمره از دانشجویان کسر خواهد شد.

با آرزوی بهترین ها برای شما.

مقیمی