سرفصل دروس درس صراحی فنی (3) (مبانی هیدرولیک و نیوماتیک)

طراحی فنی (3) (مبانی هیدرولیک و نیوماتیک)

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: نظری - عملی

پیش نیاز: طراحی فنی (2)، ریاضیات کاربردی (2)

هدف:

 • آشنایی کلی با کاربرد سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک در دستگاههای صنعتی

سرفصل دروس:

 • فشار سیالات (مایعات و گازها)
 • قواعد اساسی حاکم بر رفتار سیالات
 • اصل پاسکال و کاربرد آن
 • سیالات متحرک
 • قانون برنولی
 • اجزای اساسی در مدارات هیدرولیکی و نیوماتیکی، انواع و کاربرد و علائم نمایش آنها
 • آشنائی کلی با پمپها و کمپرسورها و انواع و کاربرد آنها
 • جک ها و انواع آنها
 • آشنایی با طراحی مدارات ساده هیدرولیکی و نیوماتیکی و تجزیه و تحلیل آنها
 • تمرین طراحی برخی مدارهای ساده هیدرولیک و نیوماتیک و کاربرد آن در دستگاهها