پروژه سوم - پروژه سینتیک

پروژه سینتیک

سینتیک عبارت است از مطالعه حرکت اجسام و عامل آن حرکت مانند نیرو یا گشتاور.

هدف از پروژه: یادگیری طراحی سینتیکی مکانیزم های میله ای با بررسی:

 1. بررسی سینتیکی یک مکانیزم با استفاده از تعادل استاتیکی
 2. بررسی سینتیکی یک مکانیزم در لحظات مختلف حرکت
 3. بررسی نیروهای لازم برای راه اندازی مکانیزم
 4. بهینه سازی مکانیزم برای ایجاد حرکت مورد نظر

مراحل انجام پروژه:

 1. انتخاب موضوع: با اینکه موضوع پروژه وسایل ورزشی پارکی است اما می توانید وسیله مورد نطر خود را انتخاب یا از ابتدا طراحی کنید. برای این کار دقت کنید که وسیله ورزشی مورد نظرتان حتما از وزن ورزشکار به عنوان بار استفاده کند.
 2. مدل سازی و تحلیل استاتیکی: مکانیزم مورد بررسی را تحلیل استاتیکی کنید. برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید:
  • چنانچه مکانیزم را طراحی می کنید از طرح خود، و اگر مکانیزم موجودی را طراحی مجدد می نمایید ازخود مکانیزم، عکس بگیرید. دقت کنید که فردی روی مکانیزم نشسته باشد تا از زوایای دست و پا برای اعمال نیروها استفاده نمایید.
  • مکانیزم را در force effect motion مدل نمایید و مطمئن شوید که به لحاظ سینماتیکی درست کار می کند. هربار که قصد دارید مکانیزم را در لحظه خاصی از حرکت تحلیل کنید، مکانیزم را به آن لحظه خاص ببرید و سپس مکانیزم را Export کنید تا این بار در force effect باز شود.
  • اکنون ابتدا مکانیزم را در محل مرکز ثقل بدن فرد بارگذاری نمایید. سپس با توجه به زوایای دست و پا و با استفاده از نیروی مجهول به یافتن نیروی وارده از سوی دست یا پا به مکانیزم بپردازید. این نیرو در واقع نیرویی است که برای ورزش دادن عضله مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.
 3. در اینجا با رجوع به منابع آنتروپومتری ورزشی به بررسی مناسب بودن یا نبودن این نیرو بپردازید. چنانچه نیرو بیش از حد بزرگ است به فکر راهی برای کاهش آن باشید و اگر نیرو برای ورزش دادن عضلات کم است به فکر راهی برای افزایش آن با استفاده از تغییر در طراحی مکانیزم باشید. برای ایجاد تغییر به مرحله تحلیل بروید. از این پایان نامه دکترا شاید بتوانید به عنوان منبع نیروهای مجاز استفاده نمایید. البته بهتر است از منابع آنتروپومتری ورزشی استفاده نمایید.
 4. مراحل 2 و 3 را برای حداقل 4 لحظه از حرکات مکانیزم انجام دهید و از مناسب بودن نیرو در هر 4 لحظه اطمینان حاصل کنید. اینقدر مراحل 2 و 3 را برای تمام 4 لحظه حرمت تکرار کنید که به یک طراحی خوب برسید.

خروجی پروژه:

پروژه باید شامل خروجی های زیر باشد:

 1. خلاصه طراحی و مشخصات مکانیزم مورد نظر. (عبارتی که هدف و کارکرد مکانیزم را بیان می کند.)
 2. مراحل سعی و خطا که منجر به طراحی نهایی شده است. توجه کنید که این مهمترین قسمت گزارش شماست. در این سعی و خطاها با تصویر به نمایش مقدار نیرو در دست و پا می پردازید و سپس در بخش تحلیل به به بیان تحلیل خود از نتایج می پردازید. دقت کنید که در هر مرحله تلاش باید همه 4 لحظه مورد نظر را مورد تحلیل قرار دهید.
 3. گزارش کامل مکانیزم نهایی شامل:
  • گزارش سینتیکی مکانیزم مورد نظر در تمام لحظات (برای این بخش از گزارش های force effect استفاده نمایید.)
  • گزارش ارگونومیکی مکانیزم نهایی
  • انیمیشن مکانیزم (به همراه نیرو های وارده)
  • تصویر محصول نهایی (دقت داشته باشید که همه محصولات طراحی شده در یک کلاس باید مربوط به یک خانواده محصول، یعنی به لحاظ زبان فرمی مشترک، و زیبا باشند)

فرمت خروجی: یک صفحه گزارش طراحی  در صفحه ویکی درس + تصویر محصول نهایی

به یاد داشته باشید:

 • مراحل سعی و خطای خود روی کاغذ را حتما در ویکی نمایش دهید.
 • از گزارشهای force effect و به ویژه تصویرهای آنها در ویکی استفاده کنید.
 • می توانید از مدل Solidworks برای ساخت انیمیشن استفاده کنید.
 • تصویر مراجع مورد استفاده خود را حتما بیاورید.

ارزشیابی

نمره  
گزارش مراحل سعی و خطا 3
گزارش سینتیکی محصول نهایی 1
گزارش ارگونومیکی محصول نهایی 1
زیبایی محصول نهایی 0.5
تعلق به خانواده مشترک 0.5
مجموع 6