جایگاه تئوری فعالیت در فرایند طراحی

در این جستار، جایگاه تئوری فعالیت در طراحی مطرح می شود