درباره اساتید

علیرضا جهان تیغ

 

مهدی مقیمی

 

میرکاظم خلیفه زاذه