سرفصلهای درس
  1. تاریخچه طراحی و انواع طراحی

پیدایش طراحی صنعتی

مکاتب طراحی

نماد (آیکون) های طراحی صنعتی

تخصص های مختلف طراحی

  1. آسیب شناسی روانی اشیاء روزمره

پیچیدگی اشیاء مدرن

طراحی انسان محور

اصول اساسی تعامل

تصویر سیستم

پارادکس فناوری

چالش طراحی

  1. روانشناسی فعالیت های روزمره

مردم چگونه چیزها را انجام می دهند: حوزه های انجام و ارزیابی

هفت مرحله فعالیت

فکر آدمی: اکثرا ناخودآگاه

درک و حس آدمی

هفت مرحله فعالیت و سه مرحله تحلیل

مردم به عنوان قصه گو

متهم کردن چیزهای نادرست

الکی خود را متهم کردن

هفت مرحله عمل:

هفت اصل اساسی طراحی

  1. دانایی در مغز و در جهان

رفتار دقیق با استفاده از دانش نادقیق

حافظه دانایی داخل سر است

ساختار حافظه

مدلهای تقریبی: حافظه در جهان واقعی

دانایی در در سر

سبک و سنگین کردن بین دانایی در جهان و دانایی در سر

حافظه در چند سر و چند وسیله

نگاشت طبیعی

فرهنگ و طراحی: نگاشت طبیعی می تواند با فرهنگ تغییر کند

  1. بدانیم چه کنیم: محدودیت ها، قابل کشف بودن، و بازخورد

چهار نوع محدودیت: فیزیکی، فرهنگی، معنا شناختی، و منطقی

اعمال کردن برآورد، نشانگر ها، و محدودیت ها به اشیا روزمره

محدودیت هایی که رفتار دلخواه را شکل می دهند

هنجارها، محدودیت ها، و برآوردها

شیر آب: یک موردکاوی طراحی

استفاده از صدا به عنوان نشانگر

  1. اشتباه انسانی؟ نه، طراحی بد

چرا اشتباه وجود دارد

تخلف عمدی

دو نوع خطا: لغزشها و خطاها

دسته بندی لغزشها

دسته بندی خطاها

فشارهای اجتماعی و سازمانی

گزارش اشتباهات

تشخیص اشتباه ها

طراحی برای اشتباه

زمانی که طراحی خوب کافی نیست

مهندسی مقاومت

پارادکس اتوماسیون

اصول طراحی برای اشتباه

  1. تفکر طراحی

حل مشکلی که درست است

مدل دو الماس برای طراحی

پروسه طراحی انسان محور

الآن به شما چه گفتم؟ چیزی که گفتم واقعا آنطور کار نمی کند

چالش طراحی

پیچیدگی خوب است؛ سردرگمی بد است

استاندارد کردن و فناوری

عمدا چیزها را دشوار کردن

طراحی: تهیه فناوری برای مردم

  1. طراحی در جهان کسب و کار

نیروهای رقابت کننده

تغییر نیرو فناوری جدید

چقدر طول می کشد تا محصول جدیدی را بتوان معرفی کرد؟

دو نوع نوآوری: جزئی و اساسی

طراحی چیزهای روزمره: 1988-2038

آینده کتاب ها

الزامات اخلاقی طراحی

تفکر طراحی و تفکر درباره طراحی

  1. طراحی برای ایران، طراحی برای دیگران

وضعیت طراحی و طراحی صنعتی در ایران

رابطه طراحی صنعتی و مهندسین در ایران

مشخصات فرهنگ ها

چگونه برای فرهنگ دیگری طراحی می کنیم

  1. طراحی برای فردا

بررسی روندهای فناوری و اجتماعی

آینده چه فرقی با امروز دارد

طراحی آینده چه فرقی با امروز دارد

طراحی فردای ایران چگونه است؟