منابع آموزشی

1. The design of everyday things, Donald A. Norman, Doubleday Publishers

The Design of Everyday Things

 

دونالد نورمن

با دونالد نورمن بیشتر آشنا شوید.

2. Design, Creation of Artifacts in Society, by Karl Ulrich, University of Pennsylvania

Design the Creation of Artifact in Society

 این کتاب را می توانید اینجا دانلود کنید.

 درباره کارل اولریک بیشتر بدانید.