ارزشیابی

 

 

نمره

کار در خانه

10

امتحان پایان ترم

10