هفته سوم - سخنران مدعو

صنعت از مهندسان طراح چه انتظاری دارد؟