هفته ششم - بدانیم چه باید کرد: محدودیت ها، کشف پذیری، و بازخورد