هفته ششم - ادامه کارگاه مکانیزم زیبا

کارگاه مکانیزم زیبا

پیش از کلاس

مطالعه منابع زیر:

  1. http://web.mit.edu/2.75/fundamentals/FUNdaMENTALs%20Book%20pdf/FUNdaMENTALs%20Topic%204.PDF
  2. http://courses.csail.mit.edu/6.S080/lectures/03_all.pdf
  3. http://courses.csail.mit.edu/6.S080/lectures/05_all.pdf

در کلاس

کار روی قوانین و یا پروسه های طراحی مکانیزم زیبا

کار روی پروژه سایه بان


پس از کلاس

قرار دادن نتایج کار روی ویکی در صفحه طراحی مکانیزم زیبا:

http://wiki.dschool.ir/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7