هفته هشتم - دیاگرام جسم آزاد

هفته پنجم - دیاگرام جسم آزاد (مفاهیم، اتصالات)

پیش از کلاس

 بخش های زیر را از کتاب بخوانید:

3.1 Interactions, forces & partial FBDs . . . . . . . . 150
Vector notation for FBDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153


در کلاس

 


پس از کلاس

تمرینات زیر را حل کنید:

3.1.6 - 3.1.9 - 3.1.12 - 3.1.16 - 3.1.22