هفته چهارم - طراحی مکانیزم چهار میله ای / کشیدن مکانیزم ها در نرم افزار

هفته چهارم - طراحی اولیه مکانیزم چهار میله ای/کشیدن مکانیزم ها در نرم افزار

پیش از کلاس

مطالعه منابع زیر:

http://courses.csail.mit.edu/6.S080/lectures/02_all.pdf

http://web.mit.edu/2.75/fundamentals/FUNdaMENTALs%20Book%20pdf/FUNdaMENTALs%20Topic%204.PDF


در کلاس

آموزش طراحی اولیه مکانیزمهای چهار میله ای

کشیدن مکانیزمها در نرم افزار

تحلیل مکانیزمها در نرم افزار


پس از کلاس

مدل سازی مکانیزمهای اطلس مکانیزم ها:

http://www.ohio.edu/people/williar4/html/PDF/MechanismAtlas.pdf