هفته سوم - روش گرافیکی کشیدن مکانیزمها/کشیدن مکانیزمها در نرم افزار

روش گرافیکی کشیدن مکانیزمها/کشیدن مکانیزمها در نرم افزار

پیش از کلاس


در کلاس

  • روش گرافیکی کشیدن مکانیزم ها
  • کشیدن مکانیزمها در نرم افزار
  • آشنایی با قیود در نرم افزار
  • آشنایی با محرکها در نرم افزار
  • نقطه رهگیری در نرم افزار
  • مسیر سرعت و شتاب در نرم افزار
  • گستره جسم صلب
  • گزارش گیری
  • انتقال مکانیزم به force effect
  • اشتراک گذاری گزارش

پس از کلاس