هفته دوم - درجه آزادی/مکانیزم چهارمیله ای/مکانیزم لغزنده لنگی/قانون کوتزباخ

هفته دوم - درجه آزادی/مکانیزم چهارمیله ای/مکانیزم لغزنده لنگی/قانون کوتزباخ

پیش از کلاس

مطالعه فصل اول از کتاب:

1.1 The Subject of Kinematics and Dynamics of Machines................................. 1
1.2 Kinematics and Dynamics as Part of the Design Process............................... 1
1.3 Is It a Machine, a Mechanism, or a Structure?............................................ 3
1.4 Examples of Mechanisms; Terminology...................................................... 4
1.5 Mobility of Mechanisms............................................................................ 6
1.6 Kinematic Inversion.................................................................................. 10
1.7 Grashof’s Law for a Four-Bar Linkage........................................................ 10


در کلاس

  • درجه آزادی
  • Mobility
  • lower-pair joints
  • high-pair joints
  • قانون کوتزباخ
  • استثناهای قانون کوتزباخ
  • kinematic inversion
  • قانون گراشف برای مکانیزم های چهار میله ای

پس از کلاس

تمرین های زیر را از فصل اول حل نمایید:

3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10